ПОЛОЖЕННЯ про обласну раду старшокласників

1. Загальні положення

1.1. Обласна рада старшокласників (далі - рада) - це добровільне незалежне об'єднання районних/міських осередків дитячого самоврядування.

1.2. Рада є нейтральною до будь-якого політичного руху.

1.3. Може співпрацювати, реалізовуючи певні проекти, з політичними об'єднаннями, але при цьому залишатися аполітичною.

1.4. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України "Про об'єднання громадян" та "Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством, даним Статутом.

1.5. Діяльність ради будується на засадах законності, добровільності, самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється на всі райони/міста області.

1.6. Рада взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками дітей та підлітків.

1.7. Рада у встановленому порядку може мати свої банківські рахунки, печатку та штамп або користуватися печаткою та спец-рахунком державної структури, на базі якої вона створена, може мати бланки встановленого зразка зі своєю символікою.

1.8. Місце знаходження ради: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 83, обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

2. Мета і завдання

2.1. Метою діяльності ради є:

2.1.1. Активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні районів, міст та загальноосвітніх чи позашкільних закладів, участі молоді у процесі прийняття рішень;

2.1.2. Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях;

2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень на рівні районів, міст та загальноосвітніх чи позашкільних закладів;

2.1.4. Всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

2.1.5. Поширення серед дітей та учнівської молоді інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод;

2.1.6. Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.

2.2. Завданнями ради є:

2.2.1. Якнайширше залучення дітей та молоді до участі в організації свого життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень на всеукраїнському, обласних, районних чи міських рівнях;

2.2.2. Формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

2.2.3. Об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;

2.2.4. Сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молоді;

2.2.5. Формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, стимулювання, реалізація творчого потенціалу

2.3. Для здійснення мети і завдань, визначених цим Положенням, рада:

2.3.1. Представляє і захищає законні інтереси своїх членів у громадських та обласних органах;

2.3.2. Здійснює інформування дітей та молоді про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України;

2.3.3. Одержує від областей, обласних органів влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

2.3.4. Проводить соціологічні дослідження та опитування серед дітей та підлітків з питань їх життєдіяльності;

2.3.5. Налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними організаціями, парламентами і радами дітей в області, Україні та за її межами;

2.3.6. Всебічно підтримує дитячі, молодіжні організації, фонди установи в розробці та реалізації дитячих та молодіжних програм;

2.3.7. Складає та реалізує різноманітні програми і проекти для дітей та підлітків області;

2.3.8. Організовує семінари, тренінги, конференції, масові заходи як ділового, так і розважального спрямування та ін.;

2.3.9. Може мати свої засоби масової інформації.

3. Члени ради. Їх права та обов'язки

3.1. Обласна рада старшокласників є представницьким органом і складається з членів ради та робочих органів (комісії, координаційний комітет, організаційний комітет), які організовують його діяльність.

3.1.1. До числа членів ради входять районні/міські органи дитячого та молодіжного самоврядування, через представництво своїх делегатів, віком від 13 до 18 років, які поділяють цілі та завдання ради і зобов'язуються виконувати вимоги Положення про Обласну раду старшокласників.

3.2. Представником до обласної ради старшокласників від кожного району/міста є визначена районним/міським органом учнівського самоврядування особа, яка представляє інтереси дітей та учнівської молоді даного району/міста.

Також у раді можуть бути представлені дитячі громадські організації району/міста через представництво своїх делегатів на тих же умовах, що і районні/міські органи учнівського самоврядування.

3.3. Члени обласної ради старшокласників обираються районними/міськими органами учнівського самоврядування терміном на 2 роки.

3.4. Член ради має право:

3.4.1. брати участь у діяльності ради, обирати, бути обраним на керівні посади;

3.4.2. на захист своїх прав та законних інтересів;

3.4.3. вносити свої пропозиції щодо роботи ради;

3.4.4. брати участь у культурно-масових заходах;

3.4.5. звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань діяльності ради;

3.4.6. вийти з членів ради за власним бажанням;

3.4.7. за результатами голосування у своїй організації бути обраним повторно ще на 1 строк.

3.4.8. висвітлювати інформацію про діяльність ради у засобах масової інформації.

3.5. Член ради втрачає свої повноваження у разі:

3.5.1. закінчення терміну повноважень;

3.5.2. за власним бажанням:

3.5.3. досягнення ним 19 років;

3.5.4. згідно з рішенням сесії ради за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає званню "Лідер", "Депутат", а також у разі невідвідування без поважних причин 2-х сесій чи засідань ради лідерів. У такому випадку організація, яку представляв даний депутат, проводить заміну

4. Керівні та робочі органи

4.1. Керівними органами Обласної ради старшокласників є:

4.1.1. сесія ради;

4.1.2. рада координаторів,

4.1.3. рада лідерів.

5. Сесія ради

5.1. Учасниками сесії обласної ради старшокласників є рада лідерів, рада координаторів, голови комісій, члени організаційного комітету, запрошені та гості. Сесія ради проходить не менше двох разів на рік. Засідання сесії веде голова ради.

5.2. Сесія ради:

5.2.1. приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Статуту регламенту, програм діяльності, плану роботи;

5.2.2. обирає голову ради, заступників голови ради, голів комісій згідно з положенням про вибори;

5.2.3. заслуховує звіти голови ради, голів комісій, ради лідерів;

5.2.4. може висловити недовіру голові ради, заступникам чи головам комісій, пропонувати їх відставку;

5.2.5. визначає кількість комісій ради;

5.2.6. обирає делегатів для роботи у міжнародних та всеукраїнських органах самоврядування дітей та молоді, інших дитячих та молодіжних форумах.

5.3. У період між сесіями працюють:

5.3.1. рада координаторів (збирається не менше трьох разів на рік);

5.3.2. рада лідерів (відповідно окремого плану роботи);

5.3.3. комісії обласної ради старшокласників (відповідно визначеного плану);

5.3.4. організаційний комітет (систематично працює протягом року).

6. Рада координаторів та Рада лідерів

6.1. До складу ради координаторів входять представники управління освіти і науки облдержадміністрації, обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, координатори районних/міських органів самоврядування дітей та учнівської молоді.

Рада координаторів:

6.1.1. визначає напрямки діяльності та план роботи обласної ради старшокласників;

6.1.2. дає оцінку діяльності обласної ради старшокласників;

6.1.3. створює (у разі потреби) постійні та тимчасові робочі органи ради;

6.1.4. координує реалізацію усіх своїх проектів та програм у межах області;

6.1.5. заслуховує звіти голів районних/міських органів учнівського самоврядування, голів комісій про результати їх діяльності;

6.1.6. контролює діяльність усіх органів, служб, створених радою;

6.1.7. розглядає пропозиції, рекомендації та зауваження, подані членами, консультантами та координаторами ради;

6.1.8. в разі необхідності надає методичну, консультативну та інформаційну допомогу;

6.1.9. подає на розгляд ради лідерів та сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

6.2. Рада координаторів має право приймати рішення за умови присутності не менше двох третин своїх членів.

6.3. Рішення приймається простою більшістю голосів.

6.4. Рішення Ради координаторів є обов'язковими для виконання усіма членами організації.

6.5. Порядок денний засідання Ради координаторів готує організаційний комітет.

6.6. Координатори не беруть участі у виборах та голосуванні під час сесій обласної ради старшокласників, можуть подавати на розгляд сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

6.7. Рада лідерів.

6.7.1. До складу ради лідерів входять представники районних/міських органів учнівського самоврядування.

6.7.2. Рада лідерів обласної ради старшокласників:

6.7.2.1. вносить зміни до Положення з подальшим затвердженням його на сесії;

6.7.2.2. приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції, згідно з рішеннями сесії, організовує їх реалізацію;

6.7.2.3. є посередником між членами радії та органами влади, громадськими організаціями чи установами;

6.7.2.4. розглядає проекти, програми, символіку ради і пропонує їх на розгляд сесії Обласної ради старшокласників;

6.7.2.5. розглядає інші питання, які не належать до компетенції сесії ради чи комісій.

7. Організаційний комітет

7.1. Організаційний комітет:

7.1.1. проводить усю підготовчу та організаційну роботу з питань проведення сесій ради, засідань Ради координаторів. Ради лідерів, комісій тощо;

7.1.2. оформляє та зберігає документацію, необхідну для діяльності обласної ради старшокласників та його структур;

7.1.3. між сесіями надає консультативну, інформаційну чи методичну допомогу членам ради за їх запитами.

7.2. До складу організаційного комітету входять лідери учнівського самоврядування, бажаючі організовувати роботу обласної ради старшокласників.

7.3. Члени організаційного комітету не є членами обласної ради старшокласників.

8. Комісії ради

8.1. Постійні комісії ради:

8.1.1. партнерства та міжнародних відносин;

8.1.2. захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях;

8.1.3. загальної та позашкільної освіти;

8.1.4. екології та краєзнавства;

8.1.5. толерантності та духовного розвитку;

8.1.6. преси та інформації;

8.1.7. спорту та здорового способу життя;

8.1.8. роботи з дітьми молодшого та середнього віку;

8.1.9. культури та дозвілля;

8.1.10. організаційний комітет.

8.2. Членами обласної ради старшокласників тимчасово створюється виборча комісія для організації і проведення виборів керівного складу ради.

8.3. Засідання комісій ведуть голови або їхніх заступники.

8.4. Комісії можуть розширювати свій склад за рахунок голів відповідних комісій районних та міських органів учнівського самоврядування.

9. Заключні положення

Припинення діяльності ради здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації ради за рішенням сесії ради дітей не менше як 2/3 обраних депутатів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.