Проект «Зроби крок назустріч»

Актуальність проекту: Повноцінне функціонування суспільства неможливе без усвідомлення важливої ролі права. Втілення гуманістичних цінностей та ідеалів у процеси правового регулювання суспільних відносин є найголовнішим завоюванням в історії людства.
Суспільно-політичні виклики сьогодення висувають нові вимоги до виховання покоління, що підростає, серед яких, насамперед, формування національної самосвідомості учнів, усвідомлення основоположних прав і свобод людини та знання механізмів їхнього захисту.  
Тематичний напрямок проекту: соціальний.
Мета проекту: 
- активне залучення молоді до вирішення найважливіших аспектів правовиховної роботи;
- формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на соціум;
- розширення теоретичних знань та практичних навичок у правовій діяльності.
Завдання проекту: 
- надання школярам знань про закони держави, підвищення їх юридичної обізнаності, інформування з актуальних питань права;
- виховання поваги до держави і права;
- вироблення умінь і навичок правової поведінки;
- виховання шанобливого ставлення до правопорушень і злочинності, спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті;
- подолання в правовій свідомості хибних уявлень, негативних навичок і звичок поведінки;
- популяризація принципів толерантності, понять гуманності й людяності;
- подолання агресивної поведінки дітей, підлітків, учнівської молоді;
- вміння адаптуватися до видозмін соціальних ролей та поєднувати особисті й корпоративні інтереси.
Термін реалізації проекту: протягом 2017 року.
Шляхи реалізації: 
-  інформування органів учнівського самоврядування про зміст  даного проекту та обговорення  плану його реалізації;
- залучення учнів до різноманітних видів діяльності, що сприяє формуванню їхньої правової компетентності;
- активна співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення заходів;
- співробітництво із фахівцями різних сфер правового характеру.
Очікувані результати:
- творче і критичне мислення дітей, ґрунтуючись на правовому матеріалі; 
- здатність задовольнити власні потреби та користуватися суспільними благами;
- адаптація школярів в соціумі;
- залучення учнівської молоді до правової культури та збагачення їх духовного життя.